Cornelius & Koichiro Tsujikawa
Cornelius & Koichiro Tsujikawa
Temporary Art Museum Soi Sabai
11th - 17th Feb 2006